Hồng Beatrice

Hồng BeaTrice là giống Hồng ngoại Davis được Nhật Minh Flower nhập khẩu và nhân giống thành công Độc quyền tại Việt Nam

Hồng Cafe Late

Hồng Cafe Late là giống Hồng ngoại Davis được Nhật Minh Flower nhập khẩu và nhân giống thành công Độc quyền tại Việt Nam

Hồng Catalina

Hồng Catalina là giống Hồng ngoại Davis được Nhật Minh Flower nhập khẩu và nhân giống thành công Độc quyền tại Việt Nam

Hồng Corona

Hồng Corona là giống Hồng ngoại Davis được Nhật Minh Flower nhập khẩu và nhân giống thành công Độc quyền tại Việt Nam

Hồng Juliet

Hồng Juliet là giống Hồng ngoại Davis được Nhật Minh Flower nhập khẩu và nhân giống thành công Độc quyền tại Việt Nam

Hồng Kodes

Hồng Kodes là giống Hồng ngoại Davis được Nhật Minh Flower nhập khẩu và nhân giống thành công Độc quyền tại Việt Nam

Hồng Mirinda

Hồng Mirinda là giống Hồng ngoại Davis được Nhật Minh Flower nhập khẩu và nhân giống thành công Độc quyền tại Việt Nam

Hồng Tess

Hồng Tess là giống Hồng ngoại Davis được Nhật Minh Flower nhập khẩu và nhân giống thành công Độc quyền tại Việt Nam

0899375868
X